Peritatges i informes - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Assistència

Peritatges i Informes

Realització de documents i informes tècnics com a descripció de situacions des de l’objectivitat i amb un criteri professional. Poden ser proves pericials en processos judicials.
Processos de divorci o separació matrimonial. Processos laborals. Víctimes de delictes o accidentis / Infractors o imputats.

 

La realització d’un informe pericial psicològic està indicada en els següents àmbits d’intervenció:

Processos de divorci o separació matrimonial

En aquests casos es realitza una avaluació psicològica de les capacitats i competències dels pares, per tal de garantir el benestar dels fills.

Es valoren, a més, les condicions de guarda i custòdia i el règim de visites.

S’ofereix assessorament per gestionar la separació i establir les mesures que garanteixin un adequat desenvolupament dels fills i un adequat procés de negociació entre les parts.

Processos laborals

Es realitza una avaluació de les conseqüències psicològiques derivades d’un accident laboral o de situacions de mobbing, assetjament sexual, etc..

Es fan valoracions de la responsabilitat, competència i capacitat dels treballadors per exercir les tasques corresponents al seu lloc de treball.

Víctimes de delictes o accidents /Infractors o Imputats

 peritatge-psicològic Es determinen les característiques de personalitat de processats i víctimes.

S’estudia la influència de l’estat psicològic en la conducta del subjecte.

Es valora el dany psicològic i possibles seqüeles de les persones perjudicades.

Un cop emès l’informe pertinent, el perit, en la majoria dels casos, haurà de ratificar verbalment el mateix en presència judicial i sotmetre als aclariments de les parts.