Alteracions de la son - Mensalus Psicolegs Barcelona

Alteracions de la son

Què són els transtorns de la son?

 psicolegs-infància-somni Els trastorns del son són aquells en la etiologia no hi ha implicada cap altra malaltia mental, mèdica o consum d’alguna substància. Els podem dividir segons afectin la quantitat, qualitat o durada del son (Disòmnies) i els comportaments o fenòmens fisiològics que hi ha durant el son (Parasòmnies).

Les alteracions del son són sovint un símptoma d’un altre trastorn

Tipus:

Disòmnies:

  • insomni
  • hipersòmnia
  • trastorn del ritme circadià

Parasòmnies:

  • malsons
  • terrors nocturns
  • somnambulisme

Com els podem identificar?

Quan observem en el nen algunes d’aquestes manifestacions:

queixes en iniciar el son, mantenir-lo o tenir un son de mala qualitat
excessiva somnolència o somni diürn dorm de dia i de nit no pot dormir
té episodis en què s’aixeca del llit i camina durant uns minuts
es desperta durant la nit amb un crit de pànic i símptomes d’ansietat
quan es desperta té records detallats de somnis terrorífics que representen una amenaça.

Què pretenem amb el tractament?

L’exploració mèdica es fa imprescindible per descartar qualsevol malaltia orgànica que afectés a la son. El tractament psicològic, després d’una avaluació psicològica acurada i la recollida de dades de la conducta problema, pretén restablir el ritme del son de l’infant i que aquest compleixi les seves funcions reparadores física i psíquicament. Busquem atendre el problema de forma integral per aconseguir que anar a dormir sigui una experiència plaent.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

El pla de tractament inclou tècniques de relaxació, control d’estímuls relacionats amb el dormir, horaris, reestructuració cognitiva i desensibilització sistemàtica. El tractament ha de considerar l’etiologia del problema valorant possibles trastorns associats (com la por a la foscor) per a ser tractat integralment.

Teràpia familiar

La intervenció familiar es fa imprescindible per complir els objectius terapèutics, a la família es la forma i orienta per al compliment de les estratègies claus del tractament psicològic.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.