Problemes d'aprenentatge - Mensalus Psicolegs Barcelona

Problemes d’aprenentatge

Què són els problemes d’aprenentatge?

 psicolegs-infància-aprenentatge Els trastorns d’aprenentatge són dificultats del nen en una àrea acadèmica concreta, com a lectura, càlcul o expressió escrita, on presenta un nivell molt inferior al corresponent a l’edat, nivell educatiu i nivell d’intel·ligència. Aquestes dificultats interfereixen en el seu rendiment acadèmic o en tasques que requereixen aquests aprenentatges.

La prevalença és d’entre un 10 i 15% de la població en edat escolar

Tipus:

  • Trastorn de la lectura (de vegades anomenat Dislèxia)
  • Trastorn del càlcul
  • Trastorn de l’expressió escrita
  • Trastorn de l’aprenentatge no especificat

Com els podem identificar?

Baix rendiment en lectura, lectura lenta i amb errors per confusió de lletres, omissions, substitució de paraules, etc. Tenen dificultats en la comprensió del que llegeixen
Dificultats en les habilitats relacionades amb els noms, enumeració, càlculs, en la comprensió de les operacions matemàtiques i en la resolució de problemes matemàtics
Dificultats en l’assimilació de les normes d’ortografia, la comprensió de la gramàtica, els signes de puntuació … Escriptura amb inversió de síl·labes, omissions i /o substitució de lletres. Realització desorganitzada i poc coherent dels escrits.

Què pretenem amb el tractament?

Assolir habilitats en els processos implicats en la lectura, el càlcul o l’expressió escrita en què el nen mostra dificultats. Que el nen millori el seu rendiment acadèmic i les habilitats que estan implicades en aquestes àrees en la vida quotidiana.

Com ho fem?

Tractament reeducatiu amb el nen: VEURE Programa reedicativo

Es porta a terme un tractament reeducatiu psicopedagògic dirigit a les dificultats específiques del nen observades en l’avaluació psicopedagògica. Se li ajuda a aprendre estratègies i hàbits, i a practicar-los per aconseguir una evolució acadèmica positiva.

Assessorament familiar

Hi ha una coordinació amb els pares i el professorat per informar-los sobre la problemàtica de l’infant i orientar-los en com ajudar-lo en la superació de les dificultats

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.