Aculturació - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Aculturització

 psicolegs-aculturització la vida en un país estranger implica molts riscos que la persona ha d’assumir.

El procés d’adaptació a un nou país és un procés dinàmic, de manera que la persona pot experimentar diferents graus d’estrès que poden comportar problemes psicològics.

L’assessorament psicològic atén les principals fonts d’estrès i ajuda i orienta l’individu per a una integració i adaptació al nou país de manera més positiva.