Parafilias - Mensalus Psicolegs Barcelona

Parafilias

 sexòlegs-parafílies Es tracta del conjunt de conductes sexuals en què la persona adverteix de forma reiterada una elevada excitació sexual davant objectes que no són específicament sexuals. Aquests comportaments poden implicar la humiliació de les persones involucrades en l’acte sexual o incloure a persones que no consenten mantenir relacions sexuals.

Entre les parafílies es troba l’exhibicionisme, l’froutterismo, el fetitxisme, la pedofília o el voyeurisme, entre d’altres.

Dins el marc de les fantasies sexuals, no es considera problemàtic sentir-se atret per fantasies amb contingut parafílic, la diferència rau en l’obsessió davant d’una determinada fantasia, el fet de supeditar la seva gaudi sexual a aquesta fantasia o quan suposa un problema en el seu entorn social i laboral, generant dificultats de tipus legal.

El tractament pretén la modificació del patró de comportament disfuncional, promovent la conscienciació i responsabilització sobre les seves accions i les conseqüències, intervenint tant en la conducta com en les cognicions. Durant el procés es treballen les dificultats personals associades i el restabliment dels diversos contextos de relació.