Problemes amb els valors de la relació de parella - Mensalus

Problemes amb els valors de la relació de parella

Què són els problemes amb els valors de la relació de parella?

 psicolegs-parella-valors la parella evoluciona, alhora que ho fan els seus integrants, i més enllà de l’estimació i l’atracció entre els membres, de l’actuació cap a unes pautes funcionals de convivència, de l’absència de conflictes, etc., ens trobem amb la importància que té l’establiment d’uns objectius de parella fonamentals en uns criteris comuns que permetin donar sentit al manteniment d’aquesta unió.

Els valors que es manifesten normalment en les relacions de parella són, entre altres, el respecte, la generositat, la independència, la tolerància, el compromís, la fidelitat, la comunicació, la confiança, el sentit de la família, el suport, la sinceritat, etc …

Com ho podem identificar?

El fet de no tenir definits o establerts els valors sobre els quals s’espera que se sostingui la relació pot provocar:

  • Sensació d’inseguretat i desconfiança cap a la relació
  • Pèrdua de la il·lusió i de la satisfacció que s’obtenia en la vida de parella
  • Dificultats per desenvolupar els objectius propis
  • Infidelitat i interès per un altre tipus de relació
  • Dubtes cap a l’elecció de la parella
  • Conflictes i discussions sobre el que està permès i no en la relació
  • Desavinences cap com s’han d’educar els fills, com s’ha de conviure, què s’ha de fer en el temps lliure, quines són les obligacions i responsabilitats de cada un …
  • Problemes amb les famílies d’origen (pares, sogres, cunyats …)

Com ho fem?

Teràpia de parella

El tractament de parella està orientat al restabliment dels objectius comuns que sostinguin la continuïtat de la unió, així com proporcionar les eines necessàries per dur a terme els mateixos d’una forma comuna. Es pretén la participació dels dos membres per assenyalar els criteris que defineixen la relació i amb els quals recupera el sentit la continuïtat de la parella.

Teràpia psicològica individual

El diagnòstic individual aporta informació cap a les expectatives de la relació, el propi projecte vital i les dificultats sorgides en la vida comuna. El tractament pretén que la persona desenvolupi les estratègies necessàries per gestionar els seus objectius personals i que trobi la millor manera d’incorporar-los amb els de parella, desenvolupant les habilitats necessàries per identificar els punts de confrontació i la resolució de conflictes.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i aconseguir els objectius terapèutics definits.

Tractament Biofeedback

El tractament amb biofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.