• Aprendre a comunicar-se de forma assertiva i gestionar les respostes passives i / o agressives.
  • Dotar-se d’estratègies per expressar les pròpies opinions, desitjos, gustos, preferències, etc., així com formular peticions i saber dir “no”.
  • Identificar emocions pròpies i alienes basant-nos en els principis de l’empatia.
  • Proporcionar les habilitats necessàries per establir relacions positives.
  • Millorar la comunicació verbal i no verbal.
  • Establir una comunicació basada en el llenguatge positiu.
  • Ser capaç de tenir en compte el punt de vista dels altres (interessos, desitjos, emocions, etc.).
  • Aprendre a iniciar, mantenir i finalitzar converses que generin oportunitats de relació de qualitat.
  • Oferir eines per gestionar les crítiques i saber respondre adequadament.
  • Adquirir eines que facilitin la gestió de l’autocontrol.
  • Identificar situacions interpersonals que generen conflictes i aplicar mètodes de resolució efectius.