Màster en Psicoteràpia Integradora a Barcelona

↑ Torna a Formació

Màster en Psicoteràpia Integradora

Títol propi Universitari

Propera Edició: 26 de Setembre 2019

 

 • Títol propi de la Universitat de Nebrija
 • Durada: 1 any lectiu
 • 60 crèdits ECTS
 • 2 sessions setmanals (dimarts i dijous)
 • 9ª edició
 • Posicionament Teòric Integrador
 • MÀSTER PRESENCIAL realitzat en les instal·lacions de INSTITUT MENSALUS (Barcelona). Dirigit a llicenciats / graduats en Psicologia que vulguin especialitzar-se en la Pràctica Clínica de Psicoteràpia amb un posicionament teòric integrador.
 • Preu: 5.900 Euros.

 

Màster professionalitzador per adquirir la CAPACITAT I EXPERIÈNCIA NECESSÀRIES PER EXERCIR LA PROFESSIÓ.

La metodologia utilitzada és eminentment pràctica i els continguts teòrics oferts sempre estan vinculats a les experiències pràctiques de la formació.

 • Des de l’inici s’aborda cada aspecte del Procés Terapèutic a través del VISIONAT DE TERÀPIES REALS (en viu i en temps real) i la participació en EQUIPS REFLEXIUS.
 • PRÀCTIQUES AMB CASOS REALS: Els alumnes participen en teràpies reals EXERCINT COM A TERAPEUTES amb els seus propis pacients, sota la supervisió dels terapeutes-tutors del Màster

El fet que Institut Mensalus sigui un CENTRE D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA I PSIQUIÀTRICA, permet disposar d’una base de pacients molt àmplia, observar una elevada casuística de processos psicoterapeutics i una gran diversitat d’estils professionals.

 

Aquest Màster, a més, compta amb diferents reconeixements:

 

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

La carrera universitària de Psicologia, així com moltes formacions en Màster i Postgrau, proporcionen les bases teòriques per exercir la professió, però la majoria estan englobades en un marc bàsicament teòric-conceptual. En acabar els estudis, els alumnes posseeixen un altíssim nivell de coneixements teòrics, però desconeixen com, quan i de què forma aplicar els conceptes apresos al llarg del procés terapèutic.

Per aconseguir ser un professional de la psicoteràpia és imprescindible iniciar-se en la pràctica clínica real aplicant, en primer lloc, els conceptes teòrics al procés terapèutic de forma adequada i, a continuació, facilitant noves estratègies d’abordatge terapèutic davant les dificultats que sorgeixin d’aquesta aplicació.

Per tant, s’ofereix una formació basada en la realització de pràctica clínica amb la supervisió de tots els elements que configuren el procés terapèutic.

Veure cadascuna de les fases d’aquest procés terapèutic, assentar les bases teòriques apreses durant la carrera aplicant-les a la pràctica clínica, entendre com actuar davant un pacient, com abordar els diferents casos, saber com i quan aplicar els coneixements adquirits, superar de forma pràctica les dificultats que es plantegen durant l’exercici de la psicoteràpia i, en definitiva, guanyar confiança i seguretat per afrontar el futur professional, són les necessitats bàsiques de qualsevol persona recentment llicenciada o qualsevol professional que vulgui desenvolupar les seves habilitats terapèutiques.

Per donar resposta a aquestes necessitats, Institut Mensalus proposa aquest màster profesionalizador que el seu objectiu principal és la formació de professionals en el camp de la psicoteràpia, oferint les eines i la pràctica necessària per inserir als alumnes al mercat laboral.

El fet que el contacte amb l’exercici de la professió es realitzi a través d’una formació reglada i reconeguda, cobreix una altra necessitat dels alumnes: poder certificar la realització d’aquestes pràctiques guiades i posteriorment supervisades per un equip de professionals, amb uns objectius clarament enfocats, definits i avaluats.

El Màster s’emmarca en el POSICIONAMENT TEÒRIC INTEGRADOR, subscrivint les tècniques que s’utilitzen al servei dels principis comuns.

PROGRAMA DEL MÀSTER

El Màster es planteja amb una estructura modular correlativa.

El programa s’inicia amb sessions teòric-pràctiques en les quals es consoliden els coneixements teòrics adquirits al llarg dels estudis realitzats, a través de la pràctica clínica real. Des d’un inici es visionen teràpies reals realitzades en viu i en temps real (òbviament, amb el consentiment informat previ dels pacients).

S’incideix en els aspectes bàsics del procés terapèutic d’una manera seqüencial i de forma desglossada, encara que en la realitat terapèutica tots els elements puguin donar-se simultàniament. En cada sessió s’aborda un element del procés a través d’un cas real: el terapeuta focalitza la seva explicació en el mateix a partir del cas pràctic exposat i l’alumnat visualitza el cas en directe i en temps real, a través d’un cristall unidireccional.

Aquestes sessions teòric-pràctiques (la teoria aplicada a la pràctica) desemboquen en les sessions purament pràctiques, que permetran als alumnes mantenir un contacte real amb els pacients, a través de la CO-TERÀPIA i la TERÀPIA SUPERVISADA.

 

 

DESCRIPCIÓ I CONTINGUT DELS MÒDULS

MÒDULS 1 A 3: (4 mesos)

Aquests tres mòduls constitueixen, a nivell de continguts teòric-pràctics, una primera fase en la qual es presenta, de forma ordenada, estructurada i resumida, el desglossament de tot el procés terapèutic, el qual s’ha dividit en els diferents punts que conformen el temari.

 Máster de PRÁCTICA CLÍNICA EN PSICOTERAPIA mensalushttps://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/MASTER_Contenidos_modulo_1_2_3_bis.jpgDe cada tema es proporciona el contingut teòric necessari per obtenir una base teòrica aplicable a la pràctica. La forma d’explicar aquests continguts s’allunya de qualsevol format acadèmic atès que es basa en l’aplicació pràctica; és a dir, s’expliquen els continguts a través de l’observació, discussió, reflexió i participació en casos reals (tot això basat en l’evidència científica i proporcionant bibliografia de referència per a qualsevol ampliació de continguts que es desitgi).

S’incideix en els aspectes bàsics del procés terapèutic d’una manera seqüencial i de forma desglossada, encara que en la realitat terapèutica tots els elements puguin donar-se simultàniament.

En cada sessió s’aborda un element del procés a través d’un cas real: el terapeuta focalitza la seva explicació en el mateix a partir del cas pràctic exposat i l’alumnat visualitza el cas en directe i en temps real, a través d’un cristall unidireccional.

Aquestes sessions teòric-pràctiques (la teoria aplicada a la pràctica) desemboquen en les sessions purament pràctiques, que permetran als alumnes mantenir un contacte real amb els pacients, a través de la TERÀPIA SUPERVISADA.

Máster de PRÁCTICA CLÍNICA EN PSICOTERAPIA mensalus https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/MASTER_Practicas_modulo_1_2_3_bis.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒDUL 4: (2 mesos)
https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/MASTER_Practicas_modulo_5.jpg
En el Mòdul 4 s’inicia l’entrenament (coneixement i aplicació) de diferents tècniques terapèutiques, en funció de les diferents casuístiques de pacients i dels diferents estils professionals.

Així com en els mòduls anteriors, a través del visionat de casos, s’observa l’aplicació de tècniques terapèutiques, en aquest mòdul els alumnes coneixeran en profunditat les tècniques a través de la autoaplicació, vivint de forma experiencial el procés, metodologia i resultats de cadascuna d’elles.

En aquest Mòdul es realitza el repartiment de casos perquè els alumnes iniciïn les pràctiques de Teràpia Supervisada.

MÒDUL 5: (4 mesos)

En el Mòdul 5 s’entra de ple en la formació pràctica a través de l’entrenament en tècniques terapèutiques i d’acte-aplicació, i la realització de Teràpia Supervisada.

Es participa en un grup de suport per superar pors i temors dels alumnes davant l’exercici de la professió, així com per facilitar el desenvolupament de les habilitats i competències terapèutiques.

Els alumnes, a més de realitzar la supervisió dels seus propis casos, participaran en l’anàlisi dels processos d’altres alumnes, enriquint-se del seguiment d’altres casos i altres estils d’intervenció.

MÒDUL 6: (mòdul independent que es va realitzant a mesura que avança el Màster)

Mòdul 6 se centra en l’autoconeixement dels propis alumnes, tant a nivell personal com a professional. S’incideix en aquest concepte en diverses sessions del grup amb exercicis pràctics, enregistraments, acte aplicació de certes tècniques terapèutiques, auto-pasació d’alguns test, etc. A més, es realitzaran sessions individuals d’autoconeixement dirigides a conèixer i potenciar el perfil professional de cadascun.

VISIONAT I DISCUSSIÓ DE CASOS REALS GRAVATS EN VIDEO:

https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/MASTER_foto_videos.jpgAl llarg dels cinc mòduls, en paral·lel a les pràctiques específiques de cadascun d’ells, es realitzaran diverses sessions de visionat i anàlisis de casos reals gravats en vídeo que il·lustraran els diferents aspectes teòrics a través de la pràctica clínica.

.

OBJETIU DEL MÂSTER I COMPETENCIES DEL MÀSTER

Objectiu General:

Formar professionals de la psicoteràpia a través de la pràctica i el contacte real amb pacients (primer en forma de visionat de casos reals en directe, per més tard realitzar sessions en co-teràpia i finalment teràpia supervisada) amb la finalitat d’adquirir l’experiència i els coneixements necessaris per al desenvolupament de la capacitat professional.

Competències que adquiriran els alumnes:

 • Adquiriran experiència observant el treball de psicoterapeutas “en viu” i realitzant la pràctica que facilita l’exercici professional de la psicoteràpia (oferir contacte real amb la pràctica clínica).
 • Adquiriran les eines pràctiques per afrontar la tasca del professional.
 • Coneixeran les dificultats més habituals que es presenten en la pràctica diària i les estratègies per superar-les.
 • Coneixeran els protocols del procés terapèutic, les tècniques, procediments i aplicacions que permeten el control de l’evolució dels pacients. Coneixeran les estratègies bàsiques per a l’exercici de la professió.
 • Consolidaran la integració dels coneixements teòrics que basen les intervencions amb la pràctica clínica.
 • Obtindran els coneixements sobre l’avaluació diagnòstica i clínica i la seva aplicació.
 • Coneixeran les diferents tècniques psicoterapéutiques i estratègies d’intervenció específiques a aplicar segons la psicopatología presentada.
 • Adquiriran les habilitats necessàries per al desenvolupament professional en diferents formats d’intervenció (teràpia individual, de parella, familiar i grupal).
 • Coneixeran i desenvoluparan l’estil personal i professional com psicoterapeuta, a través de l’observació en directe i la pròpia experiència front diferents tipologies de casos i diferents intervencions d’estils professionals.
 • Podran assentar les bases teòriques, aplicar-les a la pràctica i començar a adquirir confiança i seguretat per afrontar el seu futur professional.
 • Podran exercir com a terapeutes i prestar assistència a pacients:
 • Podran afrontar un procés psicoterapéuticoeficaç a partir de l’anàlisi de la demanda i l’exploració del problema que permetrà establir una hipòtesi clínica i diagnòstica.
 • D’acord amb els objectius terapèutics establerts amb el pacient, podran dissenyar una estratègia d’intervenció basada en l’enfocament correcte i utilitzant els formats i tècniques més adequades atenent l’estil o trastorn de la personalitat, la fase del procés terapèutic i l’estil personal del terapeuta.
 • Adquiriran les habilitats comunicatives per realitzar una devolució adequada al pacient, mantenir i consolidar l’aliança terapèutica durant tot el procés, i poder realitzar informes.
 • Podran resoldre les dificultats que puguin sorgir en el procés terapèutic, mantenint i consolidant-ho, i podran avaluar l’eficàcia de la intervenció.
 • Adquiriran els coneixements teòric-pràctics per poder realitzar una intervenció des d’un posicionament teòric integrador i basat en els principis comuns.
ELS TRES PILARS DE LA FORMACIÓ

Els tres pilars de la nostra formació són:

PROFESSIONALITZACIÓ:

La nostra formació permet adquirir la capacitat i experiència necessàries per exercir com psicoterapeuta.

L’element diferenciador d’aquesta formació és que s’ofereix la possibilitat d’estar en contacte amb pacients reals. Les diferents modalitats de pràctiques evolucionen a mesura que avança el curs, intensificant el contacte amb el pacient: es parteix del visionat de casos en directe actuant com a equip reflexiu per arribar a la coterapia i, finalment, a la teràpia supervisada, on els alumnes podran exercir com a terapeutes portant els seus propis casos (sota la supervisió dels professionals/tutors del Màster.

Els alumnes ja han obtingut en els seus anteriors estudis de Psicologia una base teòrica suficient. En el nostre màster oferim la integració d’aquests coneixements a la pràctica real, la qual cosa els confereix la confiança necessària per poder exercir la professió.

PRACTICITAT:

Com a reforç de les sessions teòric-pràctiques, s’ha confeccionat un material teòric didàctic a manera de guia, que es va distribuint a mesura que s’avança en les diferents temàtiques. Dita material està basat en l’evidència científica.

L’elaboració dels continguts no ha partit de la teoria, sinó a l’inrevés, de la pràctica. L’experiència i una metodologia avalada pels seus resultats han estat la base per a l’elaboració dels materials teòrics que es presenten.

La documentació lliurada representa una guia pràctica que exposa tots els aspectes a tenir en compte abans i durant el procés psicoterapéutico i els passos a seguir per realitzar una intervenció efectiva i eficient. Cada tema es presenta i s’enfoca en funció de la necessitat pràctica, oferint els continguts teòrics necessaris per a la seva contextualització.

AUTOCONEIXEMENT:

És important, per a l’exercici de la professió, l’autoconeixement tant a nivell personal com a professional. Per això, al llarg de la formació, es realitzen sessions individuals d’autoconeixement perquè l’alumne pugui conèixer i potenciar el seu propi perfil i estil professional.

Conèixer aquest aspecte personal ajudarà a l’alumne a conèixer com afecta en la seva actuació com psicoteapeuta, no només en l’aplicació d’una determinada teoria o enfocament, sinó en el coneixement i satisfacció de les necessitats del pacient.

AVANTATGES DIFERENCIALS
 • El fet de poder veure com es treballa en un centre assistencial i poder observar en directe a diferents professionals permet conèixer diferents estils d’intervenció. A més, l’enfocament d’un equip interdisciplinari, on treballen conjuntament psicòlegs i psiquiatres, permet oferir una intervenció integral quan el cas ho requereix, la qual cosa també suposa un avantatge molt destacable que els alumnes poden experimentar.
 • S’ofereix la participació real de l’alumne en sessions de psicoteràpia, juntament amb els terapeutes del Centre, bé en un format de co-teràpia, ben exercint com a terapeuta sota la supervisió de professionals del Centre.
 • Es realitzen sessions individuals d’autoconeixement amb cada alumne on es treballa el perfil personal i professional de cadascun, amb la finalitat d’optimitzar la seva competència professional.
 • A més, el fet de tractar-se de grups reduïts permet aprendre a potenciar les característiques d’aquest perfil. També es realitzen proves d’autoavaluació per facilitar a cada alumne aquesta tasca d’autoconeixement.
 • Els alumnes poden avaluar el seu grau de capacitació a través d’exercicis pràctics i, mitjançant enregistraments, observar-se en la seva actuació com a terapeutes. Aquests enregistraments es repeteixen al llarg de la formació per poder així analitzar canvis i dificultats, reflexionar sobre diferents aspectes, i realitzar una posada en comú amb la resta del grup.
 • L’equip docent ajuda a detectar aquestes dificultats i facilita intervencions més adequades.
 • Un altre avantatge a destacar és la documentació que es facilita als alumnes sobre cada tema al llarg de la formació. Aquest material es presenta de forma pràctica, sintetitzant l’essencial de les bases teòriques dels diferents autors, referenciant les fonts consultades i aportant bibliografia relacionada per poder ampliar informació en funció de l’interès particular de cada alumne, podent-se utilitzar com un manual pràctic de psicoteràpia.
EQUIP DOCENT

https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Sonia_Alguero.jpgSÒNIA ALGUERÓ

 • Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica
 • Psicòloga General Sanitària.
 • Fundadora del Institut
 • Mensalus Directora del Màster de Pràctica Clínica en Psicoteràpia de Institut Mensalus.
 • Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia Cognitiva-Conductual, Constructivista i Sistémica. Universitat Ramon Llull. 1999.
 • Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona (UB). 1980.
 • Títol de Psicòleg Especialista en Psicoteràpia (certificat de la Federació Europea d’Associacions de Psicòlegs i del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs).
 • Certificat Europeu de Psicologia “Europs i Especialista en Psicoteràpia”.
 • Postgrau en Psicologia Coaching, relacional, apreciativo i sistémico, Institut Mensalus. Acreditat per la International Society forCoaching Psychology (ISCP)
 • Membre del Consell Assessor de el “Pla Director de Salut Mental i Addiccions”. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (1994-2009).
 • Membre de la Delegació Catalana d’Experts en Drogodependències de la Comissió Europea (1994-2009).
  Col. Núm. 01732 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

YOLANDA SEGOVIA

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Yolanda.jpgPsicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Especialidad Clínica y de la Salud
 • Postgrado en Psicopatología Clínica. Universitat de Barcelona
 • Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Universitat de Barcelona
 • Psicología Jurídica y Forense. Formación del COPC para el turno de intervención profesional (TIP) del ámbito civil y penal
 • Experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Especialista en problemáticas sexuales y de pareja
 • Especialista en intervención en duelo y atención emocional a pacientes en el proceso del final de la vida y sus familiares
 • Especialista en intervención psicológica en personas de edad avanzada con deterioro cognitivo
 • Psicoterapeuta EMDR, formada por trainers EMDR Europe. Asociada A EMDR España
 • Formación en Mindfulness (M-PMBI)
 • Postgrado en Psicología Coaching, relacional, apreciativo y sistémico, Mensalus. Acreditado por la International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 • Docente de Formación en Práctica Clínica en Institut Mensalus
 • Col. Núm. 19218. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Mª TERESA MATA

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Maria_Teresa.jpgPsicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Máster en Psicología Clínica Cognitiva-conductual, Constructivista y Sistémica. Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Licenciada en Fisioterapia por la Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Postgrado en Psicología Coaching, relacional, apreciativo y sistémico, Mensalus. Acreditado por la International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 • Especialista en el tratamiento de psicosomatizaciones, fibromialgia y bruxismo asociado a trastornos de ansiedad
 • Especialista en técnicas de entrenamiento de Inteligencia Emocional.
 • Docente de Formación en Práctica Clínica del Institut Mensalus
 • Col. Núm. 17102. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

REBECA ALONSO

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Rebeca.jpgPsicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Postgrado en psicología clínica cognitiva-social, constructivista y sistémica por la Universitat de Barcelona
 • Docente del Máster de Práctica Clínica en Psicoterapia de Institut Mensalus
 • Supervisora individual y grupal de psicólogos en activo
 • Especialista en el tratamiento de traumas emocionales
 • Diplomada en EMDR
 • Diplomada en Nivel Avanzado de ICV
 • Diplomada en Focusing
 • Creadora del grupo para padres: Educar con Inteligencia emocional
 • Psicóloga y Psicoterapeuta. Terapia individual y de pareja (adolescentes, adultos y gente mayor)
 • Especialista en terapia de grupo
 • Especialista en abordage integrativo: Integración de emoción, cuerpo y mente para solucionar los problemas de los pacientes
 • Col. Núm. 14782 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

LAIA BELLES

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Laia.jpgPsicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Máster en Psicología Clínica y Psicoterapia Cognitiva-Constructivista y Sistémica. Universitat Ramon Llull
 • Máster Oficial en Psicología Clínica y de la Salud. Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Diplomatura en Estudios Avanzados (DEA). Universitat Ramon Llull
 • Psicóloga y Psicoterapeuta. Terapia individual y de pareja (adolescentes, adultos y gente mayor)
 • Especialista en psicología perinatal, doula, facilitadora de Hipnoparto®, asesora de lactancia y acompañamiento en crianza respetuosa
 • Especialista en técnicas de relajación y visualización
 • Formación en Mindfulness (M-PMBI)
 • Postgrado en Psicología Coaching, relacional, apreciativo y sistémico, Mensalus. Acreditado por la International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 • Miembro de DonaLlum (Associació catalana pel part respectat)
 • Docente de Formación en Práctica Clínica en Institut Mensalus
 • Col. Núm. 14710. Col.legi de Psicòlegs de Catalunya

SANTIAGO DURAN-SINDREU

 • Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Especialista en Psiquiatria a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Màster en expert universitari en Trastorn Bipolar per la Universitat de Barcelona
 • Psiquiatre adjunt servei de Psiquiatria a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
 • Psiquiatra corresponsable de la Unitat de desintoxicació hospitalària (2011 – 2016)
 • Unitat de recerca en psicosi en Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2010 – 2014)
 • Psiquiatre adjunt en la Unitat de Neuropsiquiatría de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè (2009 – 2010)
 • Experiència investigadora en depressió, suïcidi, esquizofrènia i conductes addictives

ALBERT SOLDEVILLA

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Albert.jpgPsicólogo General Sanitario
 • Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona
 • Psicólogo acreditado con el Certificado de Psicoterapia EFPA / Europsy
 • Máster en Psicoterapia por la Universitat de Girona / IESP
 • Máster en Psicoterapia Breve Estratégica. Escuela de Arezzo / Institut Gestalt
 • Máster en Psicología Aplicada al Deporte y al Rendimiento por la Universitat Abat Oliva CEU / COPC
 • Especialista en trastornos de la conducta alimentaria
 • Docente y supervisor del Máster de Práctica Clínica Supervisada del Institut Mensalus.
 • Responsable del área de Coaching y Rendimiento Personal de Institut Mensalus
 • Col. Núm. 12.999 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

PEDRO JUAN CLAVERO

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Pere.jpgPsicólogo General Sanitario
 • Psicólogo General Sanitario
 • Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona
 • Máster Oficial en Psicología Clínica de la Salud y Calidad de Vida. Universitat de Girona
 • Formación en Psicoterapia Integrativa. Cintra y The Institute for Integrative
  Psychotherapy de Nueva York
 • Especialista en trastornos del estado del ánimo, ansiedad, trastorno por estrés post-traumático, trastornos adaptativos, procesos de pérdida y duelo
 • Especialista en atención a enfermos oncológicos y sus familiares
 • Experto en Psicología Coaching, acreditado por el Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
 • Profesor asociado y miembro del Institut de Recerca i Qualitat de Vida (IRQV). Universitat de Girona
 • Docente en cursos de postgrado, masteres y formación de profesionales del ámbito
  socio-sanitario y educativo
 • Col. Núm. 11990. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

MIREIA GARIBALDIhttps://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Mireia.jpg

 • Graduada en Psicología. Universitat de Barcelona.
 • Licenciada en Psicopedagogía, Universitat de Barcelona.
 • Diplomada en Magisterio, especialidad Educación Infantil, Universitat de Barcelona.
 • Docente en Educación Infantil, Escuelas  Canigó, Joan XIII Jesuïtes, Barcelona.
 • Psicóloga y Psicopedagoga Infantil, Juvenil y Adultos.
 • Especialista en dificultades del aprendizaje.
 • Especialista en reeducaciones psicopedagógicas y técnicas de estudio.
 • Premio Extraordinario de la Licenciatura en Psicopedagogía 2011, otorgado por la Universitat de Barcelona.
 • Docente en el Máster de Práctica Clínica en Psicoterapia de Institut Mensalus.
 • Coordinadora y docente del Curso Práctico de Psicología Infantil y Juvenil de Institut Mensalus.
 • Col. Núm. 23767 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Col. Núm. 1392 Col.legi Oficial de Pedagogs de Catalunya.

PILAR HURTADO

 • https://mensalus.es/wp-content/uploads/2016/01/Psicologos_Barcelona_Pilar.jpgLicenciada en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Medicina integrativa en Salud Mental y Adicciones.
 • Psicoterapeuta y experta en abordaje psicosocial.
 • Miembro de la Red SiRa de atención a violencia política y tortura (GAC), de la Unidad de Apoyo Psicosocial de Médicos sin Fronteras y de la Asociación La Regadera para el apoyo psicosocial y Comunitario.
 • Docente en el Diplomado Salud Mental en Violencia Política y Catástrofes del Grupo de Acción Comunitaria (GAC) y la Universidad Complutense de Madrid.
 • Docente en el Máster de Práctica Clínica en Psicoterapia del Institut Mensalus.
 • Investigadora y formadora en Mindfulness en el equipo Mindfulness y Psicología.
 • Co-creadora del Programa de Entrenamiento Basado en Prácticas Breves Integradas (M-PBI).
 • Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas. Universidad de Valencia.
 • Máster en Clínica en Salud Mental. Programa de Altos Estudios Universitarios.
 • Máster en Trastorno Mental Grave: de la integración de modelos a la combinación de psicofármacos y psicoterapia.
 • Diploma de Terapéutica Homeopática para Médicos del CEDH organizado por la CAMFIC.
 • Curso de Psicoterapia Narrativa Integradora. Universidad Alcalá de Henares.
 • Práctica y Formación Especializada en Mindfulness: Instructora MBSR practicum,
 • Formación Avanzada en Mindfulness para la Práctica Clínica (AEMIND), Formación Mindful Self Compassion (MSC) por AEMID
 • Col. Núm. 39177

MARCELA COROMINAS

 • Psicòloga General Sanitària
 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Màster en Psicologia Clínica cognitiva-conductual, constructivista i sistémicaUniversitat Ramon Llull
 • Màster Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut Universitat Ramon Llull, Blanquerna
 • Màster Pràctic de Psicoteràpia. InstitutMensalus. Acreditat pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs
 • Psicoterapeuta EMDR
 • Especialista en tractaments d’addiccions
 • Psicòloga clínica CAS Sarrià i CAS Baluard(Centre d’Atenció Sanitària per a addiccions) de la Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Diplomada en Nivell Avançat d’ICV
 • Tutora de pràctiques del Màster de Drogodependències de la Facultat de Psicologia UB i de la Llicenciatura de Psicologia de la UB/ URL/UOC
 • Membre del Grup d’Investigació Psicologia, Persona i Societat, Universitat Ramon Llull
 • Col. Núm. 14933 Col·legi Oficial de Psicòlegsde Catalunya

IGNASI LLORACH

 • Psicólogo General Sanitario
 • Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona
 • Máster Práctico de Psicoterapia. Institut Mensalus. Acreditado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
 • Master in International Marketing. EADA
 • Master in Strategic Management in International Organizations (SMIO) (Exchange Programme). Linköping
 • Postgrado en Psicología Coaching, relacional, apreciativo y sistémico, Institut Mensalus.  Acreditado por la International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 • Especialista en orientación profesional y coaching
 • Psicoterapeuta de adultos y adolescentes
 • Col. Núm. 20.441 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

LOURDES ARTIGAS

 • Doctora en Psicología con Mención Internacional por la Universitat Ramon Llull (Beca pre-doctoral FI-DGR de la Generalitat de Catalunya)
 • Terapeuta Familiar y de Pareja. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 • Máster Universitario en Psicología de la Salud y Psicoterapia. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 • Licenciada en Psicología por la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 • Profesora Asociada de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 • Profesora Colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Investigadora del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la Universitat Ramon Llull
 • Estancia de Investigación en la University of Jyväskylä (Finlandia). Formación en Open Dialogue, análisis del diálogo y narrativo en terapia familiar y de pareja
 • Formación en alianza terapéutica en terapia familiar y de pareja en la Universidad de La Coruña y en la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF)
 • Núm. 22253 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

ALEJANDRA ESCURA

 • Psicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Máster en Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Postgrado Práctico de Psicoterapia. Institut Mensalus
 • Postgrado en Psicología Coaching, relacional, apreciativo y sistémico, Mensalus. Acreditado por la International Society for Coaching Psychology (ISCP)
 • Psicóloga y Terapeuta de infantil, Juvenil y Adultos.
 • Especialista en mediación familiar en procesos de separación y divorcio
 • Especialista en reeducaciones psicopedagógicas y técnicas de estudio
 • Col. Núm. 18.718 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

MAR PUIGMARTÍ

 • Habilitada como Psicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología por la Universitat de Barcelona
 • Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Universitat de Barcelona
 • Máster en Práctica Clínica en Psicoterapia. Institut Mensalus
 • Postgrado en Training Terapéutico. Centro Ítaca
 • Postgrado en Recursos Analógicos en Psicoterapia. Centro Ítaca
 • Formación especializada en psicopatología del desarrollo moral
 • Especialista en dificultades sexuales y de pareja
 • Especialista en procesos de reproducción asistida
 • Terapia individual y de pareja en francés
 • Miembro del grupo de trabajo de Sexualidad y Pareja del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Núm. 21127 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Mª JOSÉ DURÁN

 • Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Psicóloga Especialista en Psicología Clínica concedido por la Dirección General de Universidades.
 • Master en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Acreditada por la EFPA/COP (Especialista en Psicoterapia por la European  Federation of Psychological Asociation)
 • Acreditada como Psicoterapeuta Familiar y de Pareja por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
 • Acreditada como Supervisora Docente y Terapeuta Familiar por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).
 •  Docente del master on-line “Formación en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas”, organizado por la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF) y la escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau.
 • Secretaria General en Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)Vice-presidenta de la Sección de Terapia de Familia y Pareja (FEAP)
 • Miembro en Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF)
 • Col. Núm. 9032 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

SERGI VERDAGUER

 • Psicólogo General Sanitario
 • Licenciado en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Especialidad en Psicología Clínica y de la Salud
 • Máster Práctico de Psicoterapia. Institut Mensalus. Acreditado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
 • Formación en procesos de pérdida y de duelo.
 • Psicólogo y Psicoterapeuta. Terapia individual y de pareja.
 • Col. Núm. 18.974 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

 

DADES BÀSIQUES
 • Dirigit a llicenciats / graduats en Psicologia / Ciències de la Salut.
 • INICI 9ª edició: 26 de SETEMBRE de 2019
 • Nº sessions: 80 sessions teòric-pràctiques (Dimarts i Dijous) + sessions de pràctiques (teràpies) especificades al programa + visionat i discussió de casos
 • Horari
  • – Grup matins: Dimarts i Dijous de 10,00 a 14,00
  • – Grup triguis: Dimarts i Dijous de 16,00 a 20,00
 • Localització: Institut Mensalus: C/Santa Magdalena, 5 – 08012 Barcelona
 • 5.900 Euros.
  • 500 Euros: Reserva de plaça
  • 2.400 Euros: Matrícula
  • 3.000 Euros: Fraccionat en 6 pagaments, una vegada iniciat el curs.
 • Places molt reduïdes.
  En el cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places, se seleccionaran els candidats tenint en compte l’Expedient Acadèmic, el Currículum vitae i l’entrevista personal realitzada.

 

Més informació: admin@mensalus.es – T/ 34 932 371 916

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Per poder accedir i, per tant, obtenir el títol, serà necessari que l’alumne hagi d’acreditar o estar en possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Psicologia o Medicina, o per estudis estrangers equivalents.

Tots els alumnes que realitzin la preinscripció (Matrícula) hauran de presentar obligatòriament la documentació següent:

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent.
 • Autorització de Tractament de Dades Personals.
 • Currículum vitae
 • Fotocopia del Títol de Grau/Llicenciatura esmentat en el punt anterior.
 • Fotocòpia del Certificat Acadèmic on consti haver superat almenys el 80% del Grau

 

VALORACIONS DELS ALUMNES

 

Qui millor pot valorar el nostre Màster, d’una forma objectiva i d’acord amb els beneficis que la formació aporta, són els propis alumnes que ho han cursat,

A continuació oferim una mostra de les valoracions rebudes:

 

La formación que ofrece este máster es de una gran utilidad para la práctica clínica, sobre todo para profesionales que han salido recientemente de la carrera y están empezando a llevar casos.
Aporta muchos conocimientos prácticos y mucho material que es de gran ayuda en la profesión sobre todo al inicio. Pero desde mi punto de vista una de las aportaciones más importantes del máster es la seguridad que te hace adquirir como terapeuta, no sólo por la oportunidad que ofrece de empezar a trabajar con un gran equipo que te respalda, sino por el trato recibido por todos los profesores y profesionales del centro.
Te ofrece la oportunidad de empezar enfrentándote a las dudad y miedos que son normales en todo inicio, y gracias a esta oportunidad puedes vencerlos y darte cuenta del potencial que aparece cuando vas adquiriendo mayor seguridad. Además todo este proceso lo haces con un grupo de iguales, con los que compartes miedos, inquietudes y emociones diversas. Esto ayuda a aprender de manera más rápida.
Es un máster que recomendaré a todo el mundo.
Estefanía S.

 

Para mí este Master ha supuesto todo un proceso en el que empecé siendo una estudiante y acabé sintiéndome una psicóloga.
Los conocimientos tanto teóricos como prácticos, como el apoyo de los supervisores y el grupo de clase me han dado la confianza y seguridad para lanzarme a emprender mi camino como autónoma consiguiendo colaborar en varios centros.
Ahora sí que me siento preparada, me siento psicóloga.
Anna P.

 

El fet de fer teràpia amb un company de classe primer i després individualment, m’ha servit molt a l’hora d’afrontar la meva pràctica profesional en un futur.
Poder comentar els casos amb tot el grup ajuda molt a anar aprenent com fer un bon procés terapèutic.
En general, aquest màster m’ha servit molt per guanyar confiança com a psicòloga i aprendre com realitzar un bon procés terapèutic.
El fet de que diferents professionals hagin fet classes ha estat molt bé per aprendre diferents estils.
Maria E.

 

El seguiment d’aquest màster et dóna el tret de sortida amb una base sòlida per portar a terme la tasca de psicoterapeuta. Gràcies als coneixements adquirits en aquest curs tant teòrics com pràctics, sents que pots començar a realitzar aquesta professió tan delicada però alhora tant fascinant.
Angels G.

 

Es un excelente máster que resalta el paso a la práctica de los terapeutas con herramientas adecuadas y con una base teórica sostenida. Indispensable para poder ejercer nuestra profesión de una manera objetiva, conociendo mejor nuestro rol y el de nuestros pacientes. Los profesores están cualificados y debidamente asignados a los temas que se van tratando en clase, siempre dispuestos a resolver dudas. Los pacientes tratados en los casos han estado adaptados a las temáticas expuestas y el ambiente del curso ha sido agradable.
David G.

 

Me siento tranquila y feliz con la decisión que tomé al realizar esta formación. Está muy bien pensado el unir, al mismo tiempo, teoría con práctica, puesto que temario que se hacía al día, temario que se intentaba trabajar con un caso en vivo. Además, el hecho de tener tantos profesionales a tu alcance, ha permitido que tenga una visión diferente de cómo llevar a cabo una terapia y de poder quitarme miedos de actuación ante una situación específica. Con todo ello, he aprendido mucho a nivel profesional y, sobre todo, personal. Una de las cosas muy buenas que tiene es que permite conocerte como terapeuta. Es decir, he podido conocer cómo soy, cómo actúo y cómo lo haría con personas diferentes en situaciones diferentes. Y esto es muy importante tenerlo presente antes de trabajar con alguien que te está pidiendo ayuda.
Por último, quiero agradecer el exceso de información que nos habéis proporcionado. Hemos hecho mucha gimnasia con ella encima, pero serán buenas herramientas a tener en nuestro despacho.
Muchas gracias por toda la atención…
Un abrazo a todo el equipo!!!!!
Inma G.

 

Excelente!!! Felicidades!!!!! Muy recomendable. Se aprende muchísimo y se gana seguridad. Poder llevar casos reales es un privilegio y conocer la visión de varios terapeutas también.
Hemos conocido varias técnicas y nos hemos podido ubicar aún más en el proceso terapéutico. Ello genera que tengas los casos bien definidos y que sepas siempre en qué momento estás, qué hipótesis haces y qué objetivos quieres trabajar y cómo.
Marcela C.

 

Estoy muy satisfecha de todo lo aprendido a nivel técnico y personal, del trato recibido por todos los profesionales de Mensalus, por ser una formación tan distinta a todo lo hecho hasta ahora, y esto es lo que ha marcado la diferencia en la sensación que me llevo de tener herramientas reales (técnicas y personales), seguridad, confianza, conocimiento sobre las capacidades personales y limitaciones a la hora de ejercer esta profesión.
Silvia T.

 

… El Máster de Mensalus ha estat i és una formació única en el camp de la pràctica psicoterapèutica, alhora que t’ofereix una formació teòrica i humana molt valuosa, ja que els mateixos professionals que t’expliquen els conceptes pràctics son els mateixos que en directe (teràpies amb mirall unidireccional) t’ensenyen a posar-los en pràctica.
… La culpa, en gran part, de que avui en dia pugui dir que sóc psicoterapeuta és de la formació a Mensalus, per tant, he d’agrair-los la feina que han fet amb mi i que hagin sabut ser a la vegada camí i bons companys de viatge.
Gràcies i fins aviat.
Roger S.

 

“La meva opinió és excel·lent. Trobo que he aconseguit tots aquells objectius i les meves expectatives han estat realitzades. Crec que és molt complert i que el fet de que sigui pràctic li dóna molt més valor. Estic molt contenta dels resultats, i sobretot del format pedagògic que s’utilitza.
El fet de tenir en paper la part teòrica és molt bo, però és millor poder posar-ho en pràctica ja sigui amb un pacient o en primera persona. Quan més ho he pogut valorar ha estat en l’últim mòdul ja que posar en pràctica les diferents tècniques ha millorat molt l’aprenentatge d’aquestes, més quan participaves i ho feies en primera persona.
Mari P.

 

“Estic contenta d’haver dedicat aquest temps venint a Mensalus. Crec que hi ha hagut un canvi bastant gran des del primer dia que vaig entrar i ara em sento molt més segura alhora de posar-me davant d’un pacient per fer teràpia. He guanyat confiança a més dels aspectes teòrics i pràctics, sobretot pel que fa a les diferents tècniques”.
Helena M.

 

Professorat… un 10. Trobo molt productiu que anem veient diferents professionals ja que se’ns mostren diferents estils personals.
Organització i estructuració… un 10. Molt organitzat tot, no es repeteixen temes, i s’explica el procés terapèutic des de 0 (des que entra una persona per la porta).
Dubtes… un 10. El professorat està a la teva disposició per allò que necessites.
Carolina H.

 

“Me decidí por hacer esta formación para ver casos reales y comentarlos, y para aprender más técnicas terapéuticas ya que la intervención es lo que menos se trabaja en la carrera. Me han gustado mucho tanto la selección de técnicas trabajadas como los terapeutas que las han explicado. Es más, se me ha quedado corto!!! Ojala hubiésemos seguido un mes más haciendo algunas otras! Me llevo un material muy bueno con el que trabajar o, no solo trabajar, sino para profundizar más en la técnica con la que me sienta más a gusto.
Mensalus me ha ofrecido poder ver en un tiempo notablemente reducido una gran variedad de formas de trabajar de distintos profesionales, insistir en los aspectos más importantes de un proceso terapéutico y aprender nuevas técnicas teniendo la oportunidad de verlas en acción, es decir, aplicándolas a nosotras mismas, las del grupo de formación. Esto es lo que ha conseguido que nuestro aprendizaje haya sido mucho más significativo ya que, al vivirlo y experimentarlo, no solo aprendes una teoría sino que la vives.
Estefania C.

 

Les sessions es poden viure directament, el que permet reflexionar-hi en circumstàncies reals i, en definitiva, aprendre amb psicòlegs de gran experiència i amb moltes ganes d´ensenyar. Tot plegat ens permet anar adoptant una visió més professional, consolidant l’aprenentatge i sentir-nos progressivament més segurs en les nostres possibilitats futures dins d’aquesta disciplina.
Marisa C.

 

“La valoració personal és molt positiva, bàsicament perquè s’adequa a les expectatives que havia dipositat en ell. Us he de donar l’enhorabona per la tasca que feu a Mensalus en oferir la possibilitat de viure psicoteràpia en directe… crec que tots els psicòlegs acabats de llicenciar agrairien passar per una experiència així. De manera més concreta la meva valoració és positiva bàsicament per tres motius: m’està servint per adonar-me’n si això és realment al que em vull dedicar (veure si m’agrada); m’està servint per veure si “serveixo” o no per aquesta feina (si sóc apta); és un gran encert oferir i mostrar diverses maneres de fer psicoteràpia a partir de diferents estils de psicoterapeuta”.
Mayte S.

“És totalment pràctic i la teoria que se’ns dóna es relaciona directament amb els casos, cosa que resulta molt més enriquidora que simplement narrar una teoria aïllada dels pacients reals.
Hi ha molta varietat de casos i això ajuda a veure diferents problemàtiques i tipus de personalitat, cosa que reforça la teoria.
És molt útil donar classe i veure actuar a diferents professionals, ja que cadascú té el seu propi estil i això ajuda a ampliar la meva visió sobre com tractar un pacient.
Ens animeu a interactuar, opinar i participar.
Teniu en compte les nostres observacions i valoreu la opinió que podem prestar. També ens corregiu quan és necessari.
Silvia V.

 

Desde que terminé la carrera no he tenido un aprendizaje práctico como éste. Incluso trabajando o haciendo prácticas en diferentes ámbitos, no he tenido un conocimiento tan detallado y desmenuzado del proceso.
Al terminar la carrera, el sentimiento general es que “vamos todos muy perdidos”, y evidentemente, ni sabemos, ni estamos preparados aún para trabajar en ello. Se nos da muchísima información teórica, posteriormente la ampliamos con masters, postrados…pero sin duda considero a este como el mejor aprendizaje, que además se complementa a la perfección con un buen conocimiento sobre las teorías y las técnicas. Es la formación más real, pautada y útil que he hecho hasta ahora, a pesar de haber visto pacientes antes. Por lo general, no se nos enseña el proceso, el trabajo diario de un psicólogo. Algo que resulta bastante paradójico e incomprensible.
Otro aspecto que me parece primordial es trabajar la figura del terapeuta, conocer las propias variables que favorecen o dificultan la práctica profesional. Estudiar y analizar las competencias propias, así como las limitaciones, reflexionar sobre ello para posicionarte adecuadamente ante un paciente. Considero imprescindible potenciar las cualidades de cada alumno en su posible y futuro papel de terapeuta, así como corregir las que no son tan buenas.
A nivel personal me siento más segura teniendo todas estas pautas para empezar a formarme en este ámbito.
En el curso veo plasmados muchos conceptos que sí conocía a nivel teórico pero no reflejado con tanta claridad en las sesiones con los pacientes.
Sin duda me parece una metodología fantástica, optimizando todos los recursos de los que se disponen. Contribuyendo a dar una formación real, de calidad y personalizada.
Creo que ese tipo de dinámicas deberían estar más extendidas, e incluso ser obligatorias en la formación de un psicólogo que se quiera dedicar a la psicoterapia. Es un buen punto de partida para tomar contacto.
Valoro muy positivamente la posibilidad de ver a diferentes profesionales trabajando y ver un abanico de estilos obviamente diferentes. En cada profesional he visto aspectos diferentes, pero todos ellos igualmente eficaces. Es decir que tan buenos pueden ser los unos como los otros. Cada personalidad y estilo del terapeuta puede ofrecer cosas muy positivas de cara al paciente.
Otro de los aspectos que me gustan y valoro ante todo, se trate de pacientes o en este caso alumnos, es el trato humano y sensato que se da, el respeto, valoración, la naturalidad y la sencillez a la hora de trabajar por parte de los profesionales.
Estoy muy satisfecha con el desarrollo de esta formación.
Silvia R.

 

Mi experiencia general en la formación con Mensalus ha sido muy positiva. Esto se debe a que cuando inicié el postgrado venía directamente de la carrera, y por tanto sin casi información ni formación a nivel práctico-clínico. Aquí pude encontrar la información inicial, es decir, las cosas básicas (y no tan básicas) a tener en cuenta cuando inicias un proceso como terapeuta, el esquema que guía tu intervención, desde el momento del diagnóstico hasta la intervención propiamente.
Además, el poder visionar casos de forma constante y desde diferentes psicoterapeutas, me ayudó a poder asentar el qué hacer y el cómo hacerlo. Por último, agradezco a todos los profesionales que han participado en el curso por su implicación con nosotros, su interés por nuestro aprendizaje y su completa flexibilidad y obertura a la hora de transmitir la información.
Ana L.

 

Valoro de forma molt positiva per haver tingut l’oportunitat d’entrar en contacte amb casos reals i per haver pogut observar tot allò relacionat amb la pràctica clínica, sobretot la part d’intervenció, que en el meu cas, notava que era la part que més desconeixia. En general, he de dir, que m’ha estat de molta utilitat poder combinar les sessions més pràctiques amb el material teòric que també ens heu anat donant per formar-me una idea dels elements a tenir en compte a teràpia.
Cristina Ll.

 

M’ha aportat un coneixement molt clar del que implica el procés terapèutic, quines son les seves fases i què fer en cada una de elles; aquest aspecte, abans de fer el máster no el tenia gens estructurat, o inclús podria dir que ni el tenia present. La veritat, crec que és un curs que l’hauria de fer tothom quan surt de la universitat, per no cometre molts dels errors que es cometen i per donar una mica més de seguretat en l’inici d’aquesta professió. En segon lloc, el fet de poder veure diferents casos, amb diverses problemàtiques, i la seva forma d’abordament és també uns dels aspectes claus; a més d’observar que cada terapeuta, dins d’unes bases, té el seu propi estil de treball. També, el fet d’analitzar o fer supervisió d’alguns casos, ens ha ajudat a tenir una visió més amplia, compartint diferents perspectives, i posant en comú hipòtesis. Tot això ens ha anat ajudant a treure’ns pors, inseguretats, i a mirar la psicologia des d’un altre punt de vista; i és d’agrair que professionals ens transmetin la seva experiència, la seva forma de treball, ens ensenyin i ens permetin participar d’una manera bastant directe. Per altre part, una cosa que considero que ens ha fet a tots gaudir d’aquest curs, ha sigut que hem pogut estar més en contacte amb la que és o serà la nostre professió. Això ho destaco, perquè no és fàcil començar a treballar de psicòleg, et demanen experiència i formació específica i, a vegades, passa molt temps fins que un pot començar a desenvolupar-se com a terapeuta.
Laura C.